Gartner

Gartner กับปัจจัยที่จะส่งผลกับแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2021

Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำระดับโลกได้วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2021 ว่าจะมีประเด็นที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3 ประเด็น ได้แก่ ความเป็นศูนย์กลางของผู้คน ความเป็นอิสระของสถานที่ตั้ง และการส่งมอบที่ยืดหยุ่น โดยความเป็นศูนย์กลางของผู้คนนั้น Gartner อธิบายไว้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีความพยายามให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ลดการติดต่อและสัมผัสกันโดยตรง แต่ผู้คนก็ยังเป็นศูนย์กลางของธุรกิจทั้งหมด ดังนั้นในการทำงานจึงมีความต้องการกระบวนการทางดิจิทัลเพื่อให้สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำระดับโลกได้วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี ส่วนความเป็นอิสระของสถานที่ตั้งหรือสถานที่ทำงานนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องจากการแพร่ระบาดเช่นกัน โดยจะพบว่าพนักงาน ลูกค้า และผู้ให้บริการต่าง ๆ สามารถทำงานจากที่ต่าง ๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงาน ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจจากสถานที่ใดก็ได้ และสุดท้าย คือ การส่งมอบที่ยืดหยุ่นนั้นหมายถึงว่า องค์กรต่าง ๆ จะต้องเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวที่จะต้องเผชิญกับการหยุดชะงักของกิจกรรมต่าง ๆ ทุกประเภท อันเนื่องจากโรคระบาดหรือภาวะการถดถอยและความผันผวนของเศรษฐกิจที่เผชิญกันทั่วโลก ดังนั้นแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2021 นั้นจะเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ระบบคลาวด์แบบกระจาย เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ก็ยังจะเป็นเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในธุรกิจต่าง ๆ สำหรับปี 2021 เช่นเดียวกับปี 2020 แต่เทคโนโลยีที่จะมาใหม่ในปี 2021 เพิ่มเติม คือ […]