เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญกับการสื่อสารอย่างไร

    อย่างแรกเราจะต้องรู้จักว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร โดยความหมายของคำนี้ คือการรวมเอาสิ่งต่าง ๆที่เกี่ยวข้องเช่น การบันทึก การสืบค้น ประมวลผลสืบค้น การส่งข้อมูลและรับข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ และตลอดจนถึงการสื่อสารโทรคมนาคม จนถึงกระบวนการสร้างการจัดเก็บมาไว้ร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วจะครอบคลุมอุปกรณ์และเครื่องมือ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายสื่อสาร เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ในด้านการวางแผนตัดสินใจ และดำเนินงาน อีกทั้งที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนคือความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์รวบรวมเทคนิค ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูล การคำนวณ การสร้างผลลัพธ์ การบันทึก ตลอดจนการส่งสารข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ และมีองค์ประกอบสำคัญเพื่อช่วยในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ เครื่องจักรอุปกรณ์,ขั้นตอนการปฏิบัติงาน,ข้อมูลและสารสนเทศ,โปรแกรมซอฟต์แวร์และบุคลากร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

 • ด้านคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกันระหว่าง Hardware และ Softwareซึ่งสามารถแยกขั้นตอนการทำงานได้ คอมพิวเตอร์ กับเทคโนโลยี ดังนี้

Hardware

 1. การรับข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูล
  1. การรับคำสั่งข้าวของข้อมูล
  1. การประมวลผล
  1. การแสดงผลลัพธ์
  1. การเก็บข้อมูล

Software

 1. ซอฟต์แวร์ระบบ
  1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
 2. ด้านโทรคมนาคม การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับโทรศัพท์มือถือนั้นสิ่งที่สำคัญคือ จะต้องคำนึงถึงการติดต่อสื่อสาร ความคล่องตัวสำหรับการเชื่อมต่อ  สะดวกต่อการใช้งาน ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากไม่มีสายต่อให้รกรุงรัง เพิ่มขอบข่ายการค้นหา เน้นเรื่องรูปลักษณ์ทั้งภายในและภายนอก มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเพราะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นและแรงผลักดันให้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

     นับตั้งแต่ที่มนุษย์เริ่มมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมานั้น สิ่งที่สามารถทำได้ควบคู่กันอย่างเห็นได้ชัดคือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทำให้มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นบนโลกนี้ได้อย่างมากมาย และทำให้ผู้คนได้รับรู้ถึงอารยธรรมในด้านและสถานที่ต่าง ๆ กันออกไป ทำให้ผู้คนได้เข้าถึงกันมากขึ้น อีกทั้งเป็นส่วนช่วยให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ไฮโลไทย พร้อมทั้งเป็นส่วนช่วยในการผลักดันด้านการพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อีกด้วย

Post Author: admin